TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 10
Thực hiện công tác tuyên truyền tháng 10

Thực hiện Công văn số 2377/UBND-VX ngày 30/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học; Công văn số 2456/UBND-VX ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công văn số 2158/STTT-TTBCXB, ngày 16/10/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông về việc “V/v thực hiện công tác tuyên truyền”; Công văn số 2191/STTT-TTBCXB, ngày 19/10/2023 của Sở Thông tin & Truyền thông về việc “V/v tuyên truyền, hướng dẫn gửi kiến nghị, phản ánh về ANTT qua ứng dụng VNeID”; Kế họach số 262/KH-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứn nạn, cứn hộ cấp thành phố năm 2023; Kế hoạch số 28/KH-HĐND, ngày 13/10/2023 của Hội đồng nhân dân quận “Tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026”; Kế hoạch số 268, ngày 18/10/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn về việc “Thực hiện các Nghị quyết: số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019, số 08/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn quận Đồ Sơn giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 269/KH-UBND, ngày 20/10/2023 của Ủy ban nhân dân quận “Triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023” (Có gửi kèm theo);

Phòng Du lịch, Văn hoá và Thông tin quận đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
- Tuyên truyền các chủ trương, quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, thu chi trong trường học để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và Nhân dân trong quá trình đồng hành, quản lý giáo dục đào tạo hiện nay.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước; là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài theo tinh thần của Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư; khẳng định rõ vị trí, tầm quan trọng của lực lượng lao động có chất lượng, kỹ năng và hiệu quả cao là nguồn tài nguyên vô giá, là nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc.
- Tuyên truyền nội dung Kết luận số 58-KL/TW ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về người cao tuổi.
- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp từ cấp thành phố đến cơ sở; các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023 - 2025; thu hút đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến khích đầu tư trên từng lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, phát triển nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, du lịch nông thôn.
- Tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về TTATGT, vận động, hướng dân nhân dân xây dựng và thực hiện văn hoá giao thông an toàn, đặc biệt là việc thực hiện quy định về bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông.
- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến toàn thể cán bộ nhân viên quản lý, tiểu thương kinh doanh buôn bán trong chợ và người dân; thông tin về thông tin về công tác phân luồng giao thông trong những ngày tổ chức tập luyện; các ngày hợp luyện, tổng duyệt và diễn tập của cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 04/10/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố.
- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức công dân thực hiện việc gửi kiến nghị, phản ánh về an ninh, trật tự qua ứng dụng VneID (mô hình 29) theo Tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn của Công an thành phố tại Văn bản số 2219/CAHP-QLHC.
- Tuyên truyền trong nhân dân về mục đích, yêu cầu, nội dung và quá trình thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn quận Đồ Sơn giai đoạn 2020-2025 giúp cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng chính sách hiểu được ý nghĩa, nắm chắc được quy định để phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả theo Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 18/10/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn.
- Tuyên truyền về nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng Nhân dân quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021-2026 theo Kế hoạch số 28/KH-HĐND, ngày 13/10/2023 của Hội đồng nhân dân quận.
- Tuyên truyền, quảng bá về Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong cán bộ, công chức thành phố Hải Phòng năm 2023 đảm bảo cho cán bộ, công chức thuộc các đơn vị, địa phương tham gia Hội thi thuận tiện theo Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 20/10/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn.

Tài liệu kèm theo:

28-KH-HDND.pdf

CTrTU_57.signed.pdf

CV 2377-Thuc hien y kien cua TTTU ve hoc them, thu chi, hoc lien ket..signed.pdf

di 2456 Trien khai KL58 ve to chuc hoat dong Hoi NCT VN..signed.pdf

di-262-KH-UBND.signed.pdf

di-267-KH-UBND.signed.pdf

Kh hoi thi CCHC.signed (1).pdf

KH Thuc hien NQ 52, NQ 08 cua HDND TP.signed.pdf

VneID.pdf

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0