TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng trong công tác CCHC. Từ năm 2021 đến nay đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758 quy định, kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9 bộ, cơ quan; phân cấp thẩm quyền giải quyết 699 thủ tục hành chính (TTHC). Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa không phụ thuộc vào địa phương hành chính được chú trọng, bước đầu có hiệu quả. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin đã phát huy hiệu quả trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp. Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh được đưa vào vận hành đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ban hành trong 9 dự thảo văn bản QPPL và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và theo dõi quá trình thực thi các phương án cải cách… Những kết quả này đã từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi và giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính.

Tuy nhiên, công tác cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, điều hành vẫn còn nhiều hạn chế. TTHC trên nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đất đai, quản lý tài chính, đầu tư công, nội vụ, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, xuất nhập khẩu… còn nhiều rào cản. Việc tham vấn, lấy ý kiến của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trong quá trình xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh cũng như xây dựng quy định dự kiến ban hành chưa được quan tâm thực hiện rộng rãi. Một số bộ, ngành, địa phương còn chậm ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC và chỉnh sửa phần mềm một cửa điện tử…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, góp phần để Chính phủ điều hành kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định và cải thiện đời sống Nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tất cả vì Nhân dân phục vụ.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả mà các cấp, các ngành đạt được trong cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần được sớm khắc phục trong thời gian tới.

Chỉ đạo định hướng công tác cải cách TTHC trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương cần đổi mới tư duy, phương pháp tiếp cận, lãnh đạo, chỉ đạo trong cải cách TTHC; phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân; với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực” và “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực hiện”. Cải cách TTHC, hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp để cải cách mạnh mẽ quy định, TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương./.
Tin khác
1 2 3 

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0