TIN MỚI

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số
Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Năm 2022, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác CCHC. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đề ra 1.061 nhiệm vụ và phân công rõ trách nhiệm, thời gian triển khai; đồng thời đã ban hành 342 văn bản, chỉ thị để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ CCHC. Các bộ, ngành, địa phương đã tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh phân cấp giải quyết TTHC; tăng cường số hóa hồ sơ, giấy tờ, cải tiến quy trình để đổi mới phương thức, lề lối làm việc, tăng năng suất lao động; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện việc cung cấp trực tuyến đối với 25 dịch vụ công thiết yếu.

Trong cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, năm 2022, ở bộ, ngành trung ương giảm 17 tổng cục và tương đương; giảm 8 cục thuộc tổng cục và thuộc bộ; giảm 145 vụ/ban thuộc tổng cục và thuộc bộ. Ở địa phương, năm 2022 tiếp tục giảm 711 tổ chức phòng thuộc cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh và cấp huyện. Công tác xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đạt nhiều kết quả tích cực. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được xây dựng, từng bước kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

Sau khi các đại biểu tham luận, đóng góp ý kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đề nghị để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên phải tiên phong đi đầu trong CCHC; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ CCHC, phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm. Tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm TTHC; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. Các bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch CCHC năm 2023 trước ngày 15/2. Tiếp tục đổi mới trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong CCHC. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thực thi pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm soát quyền lực; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các bộ quản lý ngành, lĩnh vực hoàn thành việc ban hành hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức, tạo điều kiện cho các bộ, ngành khác và địa phương triển khai thực hiện. Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư.

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0